ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CAO ĐẲNG NGHỀ 2015

In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CAO ĐẲNG NGHỀ 2015

- KỸ THUẬT LẠNH 

images/files/2016CDNKTML-KTL01LAN01.pdf

images/files/2016CDNKTML-KTL02LAN01.pdf

images/files/2016CDNKTML-DAPANKTLLAN01.pdf

THI LẠI

images/files/2016CDNKTML-KTL01LAN02.pdf

images/files/2016CDNKTML-KTL02LAN02.pdf

images/files/2016CDNKTML-DAPANKTLLAN02.pdf