ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CAO ĐẲNG NGHỀ 2016

In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH 2016

- KỸ THUẬT NHIỆT LẦN 01

images/files/2016CDNKTML-KTN01LAN01DETHI.pdf

images/files/2016CDNKTML-KTN02LAN01DETHI.pdf

images/files/2016CDNKTML-KTN03LAN01DETHI.pdf

images/files/2016CDNKTML-KTN04LAN01DETHI.pdf

images/files/2016CDNKTML-DAPANKTN01LAN01.pdf

images/files/2016CDNKTML-DAPANKTN02LAN01.pdf

images/files/2016CDNKTML-DAPANKTN03LAN01.pdf

images/files/2016CDNKTML-DAPANKTN04LAN01.pdf