ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRUNG CẤP 2015 HỌC KỲ 3

In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRUNG CẤP NHIỆT LẠNH 2015 

- MÔN THIẾT BỊ SẤY 

THI LẦN 01:

images/files/2016TC-DETHITBS01LAN01.pdf

images/files/2016TC-DETHITBS02LAN01.pdf

images/files/2016TC-DAPANTBS01LAN01.pdf

images/files/2016TC-DAPANTBS02LAN01.pdf

THI LẦN 02: 

images/files/2016TC-DETHIVADAPANTBS01LAN02.pdf

images/files/2016TC-DETHIVADAPANTBS02LAN02.pdf

- MÔN BƠM QUẠT MÁY NÉN

THI LẦN 01: 

images/files/2016TC-BQMN01LAN01.pdf

images/files/2016TC-BQMN02LAN01.pdf

images/files/2016TC-DAPANBQMNLAN01.pdf

THI LẦN 02: 

images/files/2016TC-BQMN01LAN02.pdf

images/files/2016TC-BQMN02LAN02.pdf

images/files/2016TC-DAPANBQMNLAN02.pdf