ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC KHỐI LIÊN QUAN ( CƠ ĐIỆN TỬ - Ô TÔ )

In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KỸ THUẬT NHIỆT CÁC KHỐI CƠ ĐIỆN TỬ - Ô TÔ

images/files/2016CDOTO-KTN01LAN01.pdf

images/files/2016CDOTO-KTN02LAN01.pdf

images/files/2016CDOTO-DAPANKTNLAN01.pdf

images/files/2016CDT-KTN01LAN01.pdf

images/files/2016CDT-KTN02LAN01.pdf

images/files/2016CDT-DAPANKTNLAN01.pdf

THI LẠI

images/files/2016CDOTO-KTN01LAN02.pdf

images/files/2016CDOTO-KTN02LAN02.pdf

images/files/2016CDOTO-DAPANKTN01LAN02.pdf

images/files/2016CDOTO-DAPANKTN02LAN02.pdf

images/files/2016CDT-KTN01020304LAN02.pdf

images/files/2016CDT-DAPANKTNLAN02.pdf