ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LỚP CĐNL14A+B HỌC KỲ 5

In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LỚP CĐNL14A+B HỌC KỲ 5

-THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

images/files/2016CDNL14TGDHKK DE 152 LAN01.pdf

images/files/2016CDNL14TGDHKK DE 281 LAN 01.pdf

images/files/2016CDNL14 DAP ANTGDHKK LAN 01.pdf

THI LẠI

images/files/2016CDNL-TGDHKK01LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-TGDHKK02LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-DAPANTGDHKKLAN02.pdf

- KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG

images/files/2016CDNL14KTLUD.pdf

THI LẠI

images/files/2016CDNL-KTLUD01LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-KTLUD02LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-DAPANKTLUDLAN02.pdf

- NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

images/files/2016CDNL-DEVADAPANNLMT01LAN01.pdf

images/files/2016CDNL-DEVADAPANNLMT02LAN01.pdf

THI LẠI 

images/files/2016CDNL-DEVADAPANNLMT01LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-DEVADAPANNLMT02LAN02.pdf

- THIẾT BỊ ĐO VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH

images/files/2016CDNL-TBDTDDC01LAN01.pdf

images/files/2016CDNL-TBDTDDC02LAN01.pdf

images/files/2016CDNL-DAPANTBDTDDCLAN01.pdf

THI LẠI 

images/files/2016CDNL-TBDTDDC01LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-TBDTDDC02LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-DAPANTBDTDDCLAN02.pdf

- VẬN HÀNH SỮA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH 

images/files/2016CDNL-VHSCHTL01020304LAN01.pdf

images/files/2016CDNL-DAPANVHSCHTLLAN01.pdf

THI LẠI

images/files/2016CDNL-VHSCHTL01LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-VHSCHTL02LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-DAPANVHSCHTLLAN02.pdf