ĐỀ THI HỆ CAO ĐẲNG 2015 HỌC KỲ 3

In

- TRUYỀN NHIỆT - THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

images/files/CDNL15 - TN 11.pdf

images/files/CDNL15-TN 12.pdf

THI LẠI 

images/files/2016CDNL-TN01LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-TN02LAN02.pdf

- BƠM QUẠT MÁY NÉN

images/files/2016CDNL-BQMN01LAN01.pdf

images/files/2016CDNL-BQMN02LAN01.pdf

images/files/2016CDNL-DAPANBQMNLAN01.pdf

- THI LẠI

images/files/2016CDNL-BQMN01LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-BQMN02LAN02.pdf

images/files/2016CDNL-DAPANBQMNLAN02.pdf