Trang chủ Sinh viên Đề thi - Đáp án

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 2 NĂM 2015-2016 ( tiếp theo)

Email In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 2 NĂM 2015-2016 CÁC HỆ CAO ĐẲNG -TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG NGHỀ 

images/files/2016-CSKTDHKK01.doc

images/files/2016-DA 01TBDTDDC.doc

images/files/2016-DA 02TBDTDDC.doc

images/files/2016-DA CLC 02CD s2.doc

images/files/2016-DA CLC 05 CD s2.doc

images/files/2016-DAPAN01LHCN.doc

images/files/2016-DAPAN02LHCN.doc

images/files/2016-DAPANCDN14.doc

images/files/2016-DA thi lai cdndcn14 01.doc

images/files/2016-DA thi lai cdndcn14 02.doc

images/files/2016-DA thi lai tcdcn14 01.doc

images/files/2016-DA thi lai tcdcn14 02.doc

images/files/2016-DA_DETN01.doc

images/files/2016-DA_DETN02.doc

images/files/2016-De 01.doc

images/files/2016-De 02.doc

images/files/2016-De 01 CDN.doc

images/files/2016-De 02 CDN.doc

images/files/2016-De AVCN NL14.doc

images/files/2016-de thi lai cdndcn 14 01.doc

images/files/2016-de thi lai cdndcn 14 02.doc

images/files/2016-DE THI LAI TBD&TDDC 01.doc

images/files/2016-DE THI LAI TBD&TDDC 02.doc

images/files/2016-de thi lai tcdcn 14 01.doc

images/files/2016-đề thi lại tcdcn 14 02.doc

images/files/2016-DE THI LAI TN.doc

images/files/2016-DT CLC 02 CD s2.doc

images/files/2016-DT CLC 05 CD s2.doc

images/files/2016-NDLH-01.doc

images/files/2016-NDLH-02.doc

images/files/2016-TBS-TL01.doc

images/files/2016-TBS-TL02.doc

images/files/2016-TNTC-TL01.doc

images/files/2016-TNTC-TL02.doc

images/files/2016-Đáp án - CĐN 14 (Lan 1).doc

images/files/2016-Đáp án AVCN - 14 (lần 2).doc

images/files/2016-ĐỀ THI LH CDNL14ABĐỀ 1.doc

images/files/2016-ĐỀ THI LH CDNL14ABĐỀ 2.doc

images/files/2016-Đáp án - CĐN 14 (Lan 1).doc

images/files/2016-Đáp án AVCN - 14 (lần 2).doc

 

 

 

ĐÊF THI HỌC KỲ 2 NĂM 2015-2016

Email In

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LẦN 1 LẦN 2 NĂM 2015-2016 CÁC HỆ  CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP - CAO ĐANGỬ NGHỀ

images/files/2016CD15-CLC07D.pdf

images/files/2016CD15-CLC08D.pdf

images/files/2016CDN15-CLC03D-L1.pdf

images/files/2016CDN15-CLC04D-L1.pdf

images/files/2016CLC-TCNL15-01.pdf

images/files/2016CLC-TCNL15-02.pdf

images/files/2016CLC CDNL15A-B 01.pdf

images/files/2016CLC CDNL15A-B 02.pdf

images/files/2016DA 01-TBSCDNKTML14.pdf

images/files/2016DA 01TBSCDNL14-L1.pdf

images/files/2016DA 02 TBS CDNKTML14.pdf

images/files/2016DA 02TBSCDNL14-L1.pdf

images/files/2016DAP AN CLC03D-L1.pdf

images/files/2016DAP AN CLC04D-L1.pdf

images/files/2016DAP AN CLC07D.pdf

images/files/2016DAP AN CLC08D.pdf

images/files/2016DLTDH-TC1401 DE.pdf

images/files/2016DLTDH-TC1401.pdf

images/files/2016DLTDH-TC1402 DE.pdf

images/files/2016DLTDH-TC1402.pdf

images/files/2016DTHI CLC-CDNL1501.pdf

images/files/2016DTHI CLC-CDNL1502.pdf

images/files/2016DTHI CLC TC1501.pdf

images/files/2016DTHI CLC TC1502.pdf

images/files/2016DTHI TBK-CDNL14 L201.pdf

images/files/2016DTHI TBS CDNL14 L202.pdf

images/files/2016LH-TC1401 DE THI LAI.pdf

images/files/2016LH-TC1401.pdf

images/files/2016LH-TC1402 DE THI LAI.pdf

images/files/2016LH-TC1402.pdf

images/files/2016TCNL15-CLC02D-L2.pdf

images/files/2016TCNL15-CLC01D-L2.pdf

images/files/2016TCNL15-DAP AN CLC01D-L2.pdf

images/files/2016TCNL15DAP AN CLC02D-L2.pdf

images/files/2016Đề thi TBS CDN KTML 14 - De 1.pdf

images/files/2016Đề thi TBS CDN KTML 14 - De 2.pdf

images/files/2016TBLKLTL-TC140-DE01.pdf

images/files/2016TBLKLTL-TC140-DE02.pdf

images/files/2016TBLKLTL-TC1401.pdf

images/files/2016TBLKLTL-TC1402.pdf

 

     

ĐỀ THI CĐNL14AB

Email In

ĐỀ THI LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP

images/files/LOHOIDE01CDNL14.pdf

images/files/lohoicongnghiep02.pdf

ĐỀ THI ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

images/files/AVCN NL14DAPAN.pdf

images/files/De AVCN NL14 1_2.pdf

ĐỀ THI KỸ THUẬT SẤY

images/files/KTS01CDNL14.pdf

images/files/KTS02CDNL14.pdf

 

ĐỀ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 1-3-5 NĂM 2015

Email In

ĐỀ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 1-3-5 NĂM HỌC 2015

HỆ CAO ĐẲNG 13-14-15

MÔN: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP 

images/files/DE01ATLDTHILAICD15.pdf

images/files/DE02ATLDTHILAICD15.pdf

images/files/DAATLDTHILAICĐE01.pdf

images/files/DAATLDTHILAIDE02.pdf

MÔN: KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG

images/files/KTLUDCDNL13THILAN02.pdf

MÔN: ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

images/files/NLMT13LAN02DE01.pdf

images/files/NLMT13LAN02DE02.pdf

images/files/DA - NLMT01LOP13LAN02.pdf

images/files/DA - NLMT02.pdf

MÔN: THIẾT BỊ ĐO VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH

images/files/DATBDTĐCCDNL13LAN0201.pdf

images/files/DATBDTĐCCDNL13LAN0202.pdf

images/files/DE TL TBD&TDDC 01CDNL13LAN02.pdf

images/files/DE TL TBD&TDDC 02CDNL13LAN02.pdf

MÔN : TRUYỀN NHIỆT 

images/files/TNCDNL14LAN02.pdf

images/files/DAPANTNCDNL14LAN02DE01.pdf

images/files/DAPANTNCDNL14LAN02DE02.pdf

 

 

 

ĐỀ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 1-3-5 NĂM 2015

Email In

ĐỀ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 1-3 NĂM HỌC 2015

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

MÔN : CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT

images/files/CSKTNLAN2CDN15DE1.pdf

images/files/CSKTNLAN2CDN15DE2.pdf

MÔN: KỸ THUẬT NHIỆT CAO ĐẲNG NGHỀ OTO 14

images/files/NKTCDNOTO 14LAN 2.pdf

images/files/NKTCDNOTO14LAN2DE02.pdf

images/files/DAPANNKTCDNOTOLAN02.pdf

MÔN : LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP

images/files/LHCNCDN14LAN02DE01.pdf

images/files/LHCNCDN14LAN02DE02.pdf

MÔN: VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN LẠNH

images/files/VLDLCDN14LAN02.pdf

 

 

ĐỀ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 1-3-5 NĂM 2015

Email In

ĐỀ THI LẠI CÁC MÔN HỌC KỲ 1-3 NĂM HỌC 2015

HỆ TRUNG CẤP 14-15

MÔN : NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

images/files/NDLHTC15DE1.pdf

images/files/NDLHTC15DE2.pdf

MÔN: THIẾT BỊ SẤY

images/files/TBSTC14LAN2DE01.pdf

images/files/TBSTC14LAN2DE02.pdf

images/files/DAPANTBSTC14LAN02DE01.pdf

images/files/DAPANTBSTC14LAN02DE02.pdf

MÔN: BƠM QUẠT MÁY NÉN

images/files/BQMNTC14LAN02DE01.pdf

images/files/BQMNTC14LAN02DE02.pdf

images/files/DAPANDE1TCNL14LAN02.pdf

images/files/DAPANDE2TCNL14LAN02.pdf

 

 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỸ THUẬT NHIỆT LỚP CĐ CĐT 13 LẦN 1

Email In

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KỸ THUẬT NHIỆT LỚP CĐCĐT 13 LẦN 1

images/files/DAKTN-CDT01.pdf

images/files/DAKTN-CDT02.pdf

images/files/DeKTN-CDT 01.pdf

images/files/De KTN-CDT02.pdf

   
Trang 2 trong tổng số 3