TUYỂN DỤNG 10/02/2020

In

CÔNG TY TAIKISHA TUYỂN DỤNG 

Kỹ sư HVAC (Giám sát công trình) – cần 06 nhân viên