Trang chủ

DANH SÁCH HỌC BỔNG DAIKIN NĂM 2019

Email In

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

            BỘ CÔNG THƯƠNG                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Khoa: Điện – Điện Lạnh                                                            --------0O0----------

                   ------0O0------

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG 24/12/2019 CỦA CÔNG TY DAIKIN

10 SUẤT HỌC BỔNG - MỖI SUẤT 3.000.000 đ

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

ĐIỂM TB

RÈN LUYỆN

ĐK GIA ĐÌNH

1

PHẠM NHỰT TÂN

27/05/1999

CĐNL17A

8.52

A

GĐ Khó khăn

2

BÙI THANH HIỀN

30/12/1999

CĐNL17B

8.24

A

GĐ Khó khăn

3

NGUYỄN ĐOÀN VĂN QUÍ

10/08/2000

CĐNL18A

7.94

A

GĐ Khó khăn

4

NGUYỄN THÀNH TÂM

31/08/2000

CĐNL18B

8.2

A

GĐ Khó khăn

5

LÊ QUANG HẢI DƯƠNG

24/07/1993

CĐNKTML17B

8.13

A

GĐ Khó khăn

6

VŨ THANH CẦN

21/04/1999

CĐNKTML17B

7.89

A

GĐ Khó khăn

7

NGUYỄN BÁ HIỂN

19/12/1997

CĐNKTML18A

7.5

A

GĐ Khó khăn

8

LÊ THANH SANG

23/11/2000

CĐNKTML18B

8.08

A

GĐ Khó khăn

9

PHẠM CHÍ NGUYỆN

12/04/2000

CĐNKTML18C

7.88

A

GĐ Khó khăn

10

NGUYỄN NGỌC THÔNG

10/04/1989

TCNL18

7.73

A

GĐ Khó khăn

 

DOANH NGHIỆP                                BAN GIÁM HIỆU                                        KHOA/ BỘ MÔN